Kitakyushu,Japan Jan 1970

09th Dec
Kitakyushu,Japan
09th Jan
Kitakyushu,Japan
09th Jan
Kitakyushu,Japan
09th Feb
Kitakyushu,Japan
09th Feb
Kitakyushu,Japan
09th Mar
Kitakyushu,Japan
09th Mar
Kitakyushu,Japan
09th Apr
Kitakyushu,Japan
09th Apr
Kitakyushu,Japan
09th May
Kitakyushu,Japan
09th May
Kitakyushu,Japan
09th Jun
Kitakyushu,Japan
09th Jun
Kitakyushu,Japan
09th Jul
Kitakyushu,Japan
09th Jul
Kitakyushu,Japan
09th Aug
Kitakyushu,Japan
09th Aug
Kitakyushu,Japan
09th Sep
Kitakyushu,Japan
09th Sep
Kitakyushu,Japan
09th Oct
Kitakyushu,Japan
09th Oct
Kitakyushu,Japan
09th Nov
Kitakyushu,Japan
09th Nov
Kitakyushu,Japan
09th Dec
Kitakyushu,Japan
09th Dec
Kitakyushu,Japan